Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό εντεταλμένων συμβούλων (ΑΔΑ: 9Φ51Ω6Μ-Υ5Ξ)