Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών (ΑΔΑ: 9ΝΣΗΩ6Μ-Ι3Τ)