05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 10:15

Απόφαση δημάρχου που αφορά τον ορισμό επιτροπής για την παράδοση του κτιρίου επί της οδού Θεσσαλονίκης 48

Ανάρτηση της Υπ’αριθμ. 270533/28-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΑΛΩ6Μ-ΒΕΜ) Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων που αφορά τον Ορισμό Τριμελούς Επιτροπής Παράδοσης του κτιρίου επί της οδού Θεσσαλονίκης 48 (τέως Δημοτικό Ιατρείο 3ης Δημοτικής Κοινότητας Αθηναίων.