01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 15:05

Απόφαση δημάρχου που αφορά τον ορισμό του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας Ιωάννη Νανούρη για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής της Δωρεάς επί της οδού Κοραή 4 & Σταδίου

Ανάρτηση της υπ’αριθμ. 338403/01-12-2023 (ΑΔΑ: ΡΟΨΙΩ6Μ-7ΕΨ) Απόφαση Δημάρχου Αθηναίων που αφορά τον ορισμό του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας Ιωάννη Νανούρη για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής της Δωρεάς επί της οδού Κοραή 4 & Σταδίου