05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 10:23

Απόφαση δημάρχου που αφορά τον ορισμό επιτροπής για την παραλαβή του κτιρίου επί της οδού Πατησίων 159

Ανάρτηση της Υπ’αριθμ. 275507/04-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΜ4ΝΩ6Μ-4ΨΨ) Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων που αφορά τον Ορισμό τετραμελούς επιτροπής παραλαβής του προς μίσθωση κτιρίου επί της οδού Πατησίων 159, όπου θα μεταστεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.