05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 10:19

Απόφαση δημάρχου που αφορά την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την παραχώρηση υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων

Ανάρτηση της  Υπ’αριθμ. 275503/04-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΞ5Ω6Μ-ΞΜ2) Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων που αφορά την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο τη μεγαλύτερη προσφορά (μεγαλύτερη τιμή) για την παραχώρηση υπηρεσιών αφής κανδηλίων και καθαρισμού/πλυσίματος τάφων στα Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητήρια του Δήμου Αθηναίων.