17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 16:58

Απόφαση δημάρχου που αφορά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 226167 «Υπηρεσίες Αφής Κανδηλίων και Καθαρισμού/Πλυσίματος Τάφων στα Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητήρια του Δήμου Αθηναίων διάρκειας 60 μηνών»

Ανάρτηση της υπ’αριθμ. 88544/18-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ2Ζ7Ω6Μ-ΖΙΖ) Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων που αφορά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 226167 «Υπηρεσίες Αφής Κανδηλίων και Καθαρισμού/Πλυσίματος Τάφων στα Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητήρια του Δήμου Αθηναίων διάρκειας 60 μηνών»