21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 20:17

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την ορισμό αρμόδιου άσκησης της εποπτείας εφαρμογής των προβλέψεων και των δικλείδων ακεραιότητας του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα στο Δήμο Αθηναίων

Δείτε παρακάτω την υπ’αριθ. 361114/29-12-2023 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την με την Απόφαση Ορισμου άσκησης της εποπτείας εφαρμογής των προβλέψεων και των δικλίδων ακεραιότητας του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα στο Δημο Αθηναίων