08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 16:24

Ανάρτηση της με Α.Π. 4480/08.01.2024 ενημέρωσης και της μελέτης του έργου με τίτλο Υπο-έργο 1: «Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα»

Μέσω της μελέτης από την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ -ΤΑ5163916))

CPV:45233120-6: Έργα Οδοποιίας, 45233162-2: Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για  ποδήλατα 45232420-2: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 45233000-9: Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Κ.Α. 7333.127 Φ63 Δ43  (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163916) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας [RRF], το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:37.450.495 € (με ΦΠΑ 24%)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:31.000.000 € (με ΦΠΑ 24%)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:6.450.495 € (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 70 «Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 ισχύουν τα κάτωθι:

«Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, σε έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, να αναρτά στην ιστοσελίδα της δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη κατασκευής του έργου, δύναται δε εντός της άνω προθεσμίας να αναρτά και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, με ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.»

Σας  ενημερώνουμε  ότι  το  έργο με τίτλο:
Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα

Sub2.  Αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού / Ελαιώνα – Έργα Οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου και κατασκευή δικτύων όμβριων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα

θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τη μελέτη που παρήχθη από την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ -ΤΑ5163916)

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες, ως προς τα άριστα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και την επιμέτρηση, µε τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, την τεχνική μελέτη-σχέδια  τις εγκεκριμένες προδιαγραφές-περιγραφές  και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Το  έργο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες από τη μελέτη του έργου [άρθρα του τιμολογίου, προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή, ΕΣΥ] και τις προδιαγραφές [ισχύουσες πρότυπες  τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και λοιπές που συνοδεύουν την τεχνική μελέτη] που χαρακτηρίζουν την κατασκευή του.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επιμέλεια από εξειδικευμένα συνεργεία και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τα σχέδια  και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Αθήνα 08.01.2024