07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 11:42

Ανάρτηση της από 04-12-2023 περίληψης της από 08-11-2022 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 373/2022 αίτησης του υπό σύσταση Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Έλλης Πασχίδη» και των ιδρυτικών μελών αυτού

Ανάρτηση της από 04-12-2023 περίληψης της από 08-11-2022 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 373/2022 αίτησης του υπό σύσταση Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Έλλης Πασχίδη» και των ιδρυτικών μελών αυτού, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Γεώργιο Πασχίδη του Αναστασίου, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Γεώργιο Ι. Λαμπριανό.

Η ανωτέρω αίτηση ορίσθηκε να συζητηθεί μετ’ αναβολής στις 17-01-2024, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.