25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 13:05

Ανακοίνωση της από 25-01-2023 κλήσης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ”, αναφορικά με το κληροδότημα Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

Ανάρτηση της από 25-01-2023 κλήσης (ΓΑΚ/ΕΑΚ 830/614/2023) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ”, με πληρεξούσια δικηγόρο την κ. Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου, με την οποία ζητείται ο ορισμός νέας δικασίμου της από 01-02-2022 (ΓΑΚ/ΕΑΚ 712/116/2022) Αίτησης του εν λόγω ιδρύματος, αναφορικά με την αλλαγή σκοπού κληροδοτήματος του Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη.

Η ανωτέρω αίτηση ορίσθηκε να συζητηθεί στις 19-09-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, ενώπιων του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (1ο Τμήμα – Δημόσιο), με αριθμό Πινακίου 14.