01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 09:02

Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ανακοινώνεται η με Α.Π. 223384/31-07-2023 (ΑΔΑ: 6Ψ8ΧΩ6Μ-ΧΥ2) Ανακοίνωση , τα παραρτήματα και η αίτηση, που αφορούν την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 1 ατόμου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)” MIS 5029634 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης ( ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ “Αττική”.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 έως και Τρίτη 8 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π. 223384/31-07-2023 Ανακοίνωσης , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π. 223384/31-07-2023 Ανακοίνωσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2102285768, 2102283572

Δείτε παρακάτω: