07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 02:10

Ανακοίνωση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών που αφορά την ηλεκτρονική ανοικτή  ενιαία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 4 – «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου “ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – «Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον»

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 25/30.01.2024 (ΑΔΑ: 61ΘΙΩ6Μ-0ΗΤ)  πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, α) Την τροποποίηση ουσιωδών όρων της με Α.Π.357969/22.12.2023 διακήρυξης της με α/α 284395 ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 4 – «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Πυλώνας Ανάκαμψης: Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας: Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, Τίτλος Δράσης: 16854 – Έξυπνες Πόλεις, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190292, λόγω εμφιλοχώρησης σφάλματος τόσο στην παρ.2.2.6 της διακήρυξης όσο και στην παρ.7.3 του Παραρτήματος Ι αυτής, που διαμορφώνεται ως εξής: «Κατά τα τελευταία τρία έτη (2020, 2021, 2022) και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος μίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων.» β) Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της ως άνω διαδικασίας κατά 35 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενη από την επομένη της λήξης της αρχικά προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής προσφορών, ως εξής:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/01/2024, 13:00
ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ06/03/2024, 13:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «Διορθωτικό-Γνωστοποίηση για αλλαγές ή
πρόσθετες πληροφορίες»ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
30/01/2024
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ284395

Η παρούσα όπως δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες «ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» και «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» και αναρτηθεί στο Portal του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες του διαγωνισμού δείτε εδώ