19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 16:10

Ανακοίνωση παράτασης για τον διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του δήμου Αθηναίων για τα έτη 2024-2025»

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι, λόγω αδυναμίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην υποβολή προσφορών ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 428.395,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 204220, εγκρίνει τη μετάθεση του δικαιώματος υποβολής προσφορών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 08:00 π.μ έως και 15:00 μ.μ., σύμφωνα με την υπ. αρ. 633/18.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΑΞΩ6Μ-Ν1Ω) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/09/2023, 10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.: 19/09/2023
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 204220

Η παρούσα όπως δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ και ΑΜΑΡΥΣΙΑ και αναρτηθεί στο Portal του Δήμου

Για πληροφορίες του διαγωνισμού πατήστε εδώ