15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 11:51

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ για το έργο: «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων με αντιολισθηρό σκυρόδεμα και ανακατασκευή εγκάρσιων ρείθρων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του δήμου Αθηναίων»

Η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
  2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018,

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 Ευρώ. ήτοι ενός εκατομμυρίου διακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.209.677,42)- πλέον Φ.Π.Α διακοσίων ενενήντα χιλιάδων τρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (290.322,58€). Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η ΔΗ.Σ.)

Η δημόσια δαπάνη της Πράξης : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ που εγγράφεται Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων ανέρχεται σε 1.500.000,00 Ευρώ. (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από Ίδιους Πόρους και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμου Αθηναίων στον κωδικό: Κ.Α.Ε. 7333.129 Φ30 Δ43 (ΑΔΑ: 9ΩΤΔΩ6Μ-554) ΑΑΥ Α01065/14.06.2023.

Η παρούσα σύμβαση [κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ] δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο, καθώς οι εργασίες είναι ομοειδείς και έχουν συγκεκριμένη αλληλουχία, ενώ κάποιες θα εκτελούνται ταυτόχρονα σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ως προς την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητική των μπετόδρομων (δρόμοι με έντονη κατωφέρεια από οπλισμένο σκυρόδεμα). Ο συνολικός προγραμματισμός και η συνολική ευθύνη ως προς τη διοίκηση του έργου αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ορθή ολοκλήρωσή του.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο θα υλοποιηθεί και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων ως περιοχή παρέμβασης. Αντικείμενο της μελέτης του έργου είναι η είναι εργασίες συντήρησης, επισκευής, ανακατασκευής των μπετόδρομων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων, που είτε από φυσική φθορά (γήρανση υλικών, καιρικές συνθήκες, κόπωση υλικών από τη χρήση) έχουν υποστεί φθορές σε αρκετά σημεία και εγκυμονούν κινδύνους ως προς την ασφαλή διέλευση των χρηστών. Το παρόν έργο έχει σκοπό να συμβάλλει στην ασφαλή, συνεχή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών (πεζών και οδηγών), τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα η 11:00 π.μ.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή του ως άνω [1]: ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ και ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έργο της Επιτροπής Διεξαγωγής-Διενέργειας Κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 135539/24-05-21 και το με 138540/26-5-2021 είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2106-2023 και ώρα 12:00 μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ). Η παρούσα ανακοίνωση, κατ’ εφαρμογή του ως άνω [2], θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.cityofathens.gr

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει.