17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 12:33

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα» συνολικού προϋπολογισμού 37.200.000,00€ με ΦΠΑ 24% και Χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας[RRF], το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU ”(Κ.Α. 7332.057 Φ64 Δ45)

Η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, ως συντονίζουσα Διεύθυνση, κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
  2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018,

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα», συνολικού προϋπολογισμού 37.200.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένων 4.000.000,00€ ως δικαίωμα προαίρεσης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η ΔΗ.Σ.)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας [RRF], το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU) και υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό: Κ.Α. . 7332.057 Φ64 Δ45 στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων 2023 με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΧΚΥΩ6Μ-ΤΓΔ) ΑΑΥ Α01374/2023 και με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 23REQ013493810.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο, καθώς το φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο και το έργο πρέπει να καταστεί εν το συνόλω λειτουργικό και αφορά στην ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού / Ελαιώνα, την κατασκευή έργων διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή ΙΙ της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο λειτουργικά σύνολο. Οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην σχετική μελέτη έχουν συγκεκριμένη αλληλουχία, ενώ κάποιες θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή επέμβασης με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ως προς την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητική των κατασκευών. Ο συνολικός προγραμματισμός και η συνολική ευθύνη ως προς τη διοίκηση του έργου αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ορθή ολοκλήρωσή του.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση της περιοχής του Βοτανικού/Ελαιώνα που καλύπτει μία έκταση 9.000 στρεμμάτων ενώ το αθηναϊκό μέρος καλύπτει περίπου 2.120.000 τμ. Στους Κοινόχρηστους Χώρους Πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή της Διπλής Ανάπλασης και εντός της περιοχής του από 20.09.1995 (ΦΕΚ 1049/τΔ/30.10.1995) Δήμου Αθηναίων προβλέπονται διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής με αντίστοιχες διαμορφώσεις για δραστηριότητες ήπιας άθλησης όπως αυτοί προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Οι κοινόχρηστοι χώροι εκτείνονται εκατέρωθεν του ρέματος του Προφήτη Δανιήλ και του τμήματος αυτού που έχει διευθετηθεί σε κλειστό αγωγό καθώς και στις δυο πλευρές του Ιστορικού Άξονα της Ιεράς οδού. Η συνολική επιφάνεια αυτών ανέρχεται σε 128.900τ.μ. και αφορά στα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς 14,15,17,21,41,29,29Β,29Γ,23Α, 23Β, 39, 33Α,33Β,36,34.

Μέσα από αυτή την «φυσικότητα» και οργανική αντιμετώπιση του χώρου προκύπτει ένα ευρύτερο Πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών με αυτοφυή και ενδημικά φυτά, κοινοτικές καλλιέργειες, κήπους βροχής, ενώ προτείνεται και η εισαγωγή στοιχείων νερού και φυσικής λίμνης που θα βελτιώσουν το μικροκλίμα της περιοχής, θα συμβάλουν στη μείωση της αστικής θερμικής νησίδας και θα βελτιώσουν τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας και πανίδας της περιοχή.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα η 11:00 π.μ.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή του ως άνω [1]:
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ και ΠΕ ή ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- Έργο της Επιτροπής Διεξαγωγής-Διενέργειας Κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 135539/24-05-21 και το με 138540/26-5-2021 είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2111-2023 και ώρα 12:00 μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).
Η παρούσα ανακοίνωση, κατ’ εφαρμογή του ως άνω [2], θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.cityofathens.gr

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει.