18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 15:57

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ για το έργο «Κατασκευή έργων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στη λεωφ. Ηρακλείου μεταξύ των οδών Ερμωνάσσης & Αγίας Αναστασίας στην περιοχή της Ριζούπολης του δ. Αθηναίων»

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο  ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΤΗΣ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 1.450.000,00€ με  ΦΠΑ 24% και Χρηματοδότηση από Ίδιους Πόρους όπως έχει προβλεφθεί τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων 2023 όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση  στον κωδικό: Κ.Α. 7312.080 Φ30- Δ43 (ΑΔΑ: 63ΙΞΩ6Μ-ΑΗΕ) ΑΑΥ Α01015/02.06.2023

Η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή:  

  1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει, 
  2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει, 
  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
  4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018,  

    θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων  εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»  
     
  5. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΤΗΣ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ»συνολικού προϋπολογισμού 1.450.000,00 Ευρώ.  

Η δημόσια δαπάνη του έργου  : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΤΗΣ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ  που εγγράφεται Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων ανέρχεται σε 1.450.000,00 Ευρώ. (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 7312.080 Φ30- Δ43 (ΑΔΑ: 63ΙΞΩ6Μ-ΑΗΕ) ΑΑΥ Α01015/02.06.2023 από Ίδιους Πόρους.

Η παρούσα σύμβαση [κατηγορία έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ] δεν υποδιαιρείται σε τμήματα  και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  4η Σεπτεμβρίου  2023, ημέρα Δευτέρα.  
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. 
Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται  η 7η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.  

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή του ως άνω [1]: ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,  ΠΕ ή  ΤΕ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ και  ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ή  ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Έργο της Επιτροπής Διεξαγωγής-Διενέργειας Κληρώσεων  τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ.  του Δήμου Αθηναίων  σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 135539/24-05-21 και το με 138540/26-5-2021 είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  19-07-2023 και ώρα 12:00 μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ). Η παρούσα ανακοίνωση, κατ’ εφαρμογή του ως άνω [2], θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.cityofathens.gr