03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 17:41

Ανάκληση της με αριθ. 248353/19.09.2022 Προκήρυξης (ΑΔΑ: Ω2Κ5Ω6Μ-0ΛΤ) που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή (η μία θέση για δικηγόρο ΑμεΑ) στον Δήμο Αθηναίων και Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή (η μία θέση για δικηγόρο ΑμεΑ) στον Δήμο Αθηναίων

Δείτε την Προκήρυξη