26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 14:03

29/11/2021 – 03/12/2021: Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου πενήντα πέντε (55) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 328098/25-11-2021 Ανακοίνωση , τα παραρτήματα και η αίτηση, που αφορoύν την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου πενήντα πέντε (55) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 “Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων” με κωδικό ΟΠΣ 5089164 της Πράξης “Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων”.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.

Αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 328098/25-11-2021 Ανακοίνωσης.

Πληροφορίες: 210 5210640

Δείτε παρακάτω: