30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 12:25

30/08/2021 – 10/08/2021: Προμήθεια επαγγελματικών φορητών αναλογικών και ψηφιακών πομποδεκτών VHF, κεραιών VHF αυτοκινήτου, μικροφώνων χειρός πομποδεκτών και μεταλλικών βάσεων στήριξης πομποδεκτών

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά άρθρο για την «Προμήθεια επαγγελματικών φορητών αναλογικών και ψηφιακών πομποδεκτών VHF, κεραιών VHF αυτοκινήτου, μικροφώνων χειρός πομποδεκτών και μεταλλικών βάσεων στήριξης πομποδεκτών».

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 31711110-7  «Πομποδέκτες» και 32352100-6 «Μέρη εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας και ραντάρ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.589,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 19.830,00€).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2017 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αριθμ. 1237/2021 (ΑΔΑ: 64ΦΒΩ6Μ-ΞΓΝ) Πράξη αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Διενέργειας του Διαγωνισμού, στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. – 10:30 π.μ., ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με τον Δήμο Αθηναίων. Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα των δύο μηνών από την ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ.

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας σε ποσοστό 2% επί της αντίστοιχης εκτιμώμενης συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κ. Αναστάσιο Χουλιαρά e-mail: a.xouliaras@athens.gr, τηλ: 210-5245828 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τον κ. Γιώργο Σιδερικούδη, τηλ. 210-9224873, email: [email protected],κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες «Αμαρυσία» και «Συνείδηση», και θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου Αθηναίων.