30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 14:54

30/01/2024 – 05/03/2024: Διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Υποέργου1: Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα»

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του Υποέργου1: Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα του έργου Sub2. Αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού / Ελαιώνα – Έργα Οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου και κατασκευή δικτύων όμβριων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163916) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α] του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει και β] τους όρους της οικείας Διακήρυξης

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ *Α.Φ.Μ.: 090025537 Δ.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών* ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης Διευθύνουσα Υπηρεσία : Διεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων χώρων* NUTS: EL303 – LAU1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr*τηλ.επικοινωνίας: 2103721553, 2103218362 Διευθύνουσα Υπηρεσία*e-mail: [email protected]

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.cityofathens.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την28η/02/2024,εφόσονέχουνζητηθείέωςτην 20η/02/2024.

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Κωδικοί CPV: 45233120-6: Έργα Οδοποιίας, 45233162-2: Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα, 45232420-2: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων, 45233000-9: Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου:EL303
Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης: Η περιοχή του Βοτανικού / Ελαιώνα καλύπτει μία έκταση 9.000 στρεμμάτων μίας πρώην βιομηχανικής περιοχής που καλύπτει εν μέρει πέντε Δήμους στην ευρύτερηπεριοχή. Το αθηναϊκό μέρος καλύπτει περίπου 2.100 στρέμματα. Το προτεινόμενο έργο είναι αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων, αφορά τις υποδομές της περιοχής του Ελαιώνα και περιλαμβάνει υποέργα διαφορετικής φύσης και βαθμού ωριμότητας.
Η περιοχή του Βοτανικού / Ελαιώνα θα μεταμορφωθεί με την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (ΠΑΟ) και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη ΠΑΟ, αλλά και παράλληλα έργα για υποδομές και αναπλάσεις.
Η περιοχή του Βοτανικού / Ελαιώνα θα μεταμορφωθεί με την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (ΠΑΟ) και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη ΠΑΟ, αλλά και παράλληλα έργα για υποδομές και αναπλάσεις.
Το παρόν δημοπρατούμενο έργο αφορά έργα βασικών υποδομών, όπως συγκοινωνιακά, δίκτυα αποχέτευσης όμβριων υδάτων και ακαθάρτων, μεγάλα τεχνικά έργα και έργα Η/Μ εγκαταστάσεων.
Η συνολική παρέμβαση που μελετήθηκε στην περιοχή Ελαιώνα περιλαμβάνει:
α)έργα οδοποιίας (κατεδαφίσεις, διανοίξεις, υποβάσεις, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια, οδο-φωτισμό) και την εγκατάσταση δικτύων υποδομής, για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων και των ακαθάρτων στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα  καθώς και εντός του κοινόχρηστου χώρου της περιοχής της διπλής ανάπλασης. Ειδικότερα στις προς υλοποίηση παρεμβάσεις περιλαμβάνεται επί πλέον, και η «Ανάπλαση της Ιεράς Οδού με ποδηλατόδρομο». Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο κατά μήκος της Ιεράς Οδού προβλέπονται γραμμικοί κοινόχρηστοι χώροι πλάτους 20 m εκατέρωθεν του οδικού άξονα, ενώ λόγω της στρατηγικής και της ιστορικής του σημασίας, προτείνεται και η υλοποίηση ποδηλατοδρόμου
β) έργα  Ομβρίων και Αποχέτευσης Η περιοχή παρέμβασης για τις υποδομές ομβρίων είναι βορείως της οδού Αγ. Πολυκάρπου, όπου δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί οι πράξεις εφαρμογής. Τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα  περιλαμβάνουν 1. Δίκτυο όμβριων υδάτων 2. Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων. Για την ανάληψη της υλοποίησης του αποχετευτικού δικτύου της περιοχή είναι  απαραίτητη η συνεργασία  με την ΕΥΔΑΠ με τις απαραίτητες εγκρίσεις . 3. Καθαρισμός και αποκατάσταση ρέματος Προφ. Δανιήλ: το συγκεκριμένο τμήμα του ρέματος είναι οριοθετημένο σύμφωνα με το ΦΕΚ 48/ΑΑΠ/2009. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι  ανω  των 400μ, εντός του ακινήτου της Διπλής Ανάπλασης.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 37.450.495,00€ και αναλύεται σε :

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Αξία Εργασιών17.295.522,313.466.792,4020.762.314,71
 ΓΕ & ΟΕ 18%3.113.194,02624.022,633.737.216,65
Απρόβλεπτα 9%1.836.784,47368.173,352.204.957,82
Απολογιστικά [Αρχαιολογία, Μετατοπίσεις ΟΚΩ κλπ] χωρίς  ΓΕ & ΟΕ450.000,00140.000,00590.000,00
 ΓΕ & ΟΕ  Απολογιστικών 18%81.000,0025.200,00106.200,00
Απολογιστικά ΑΕΚΚ1.382.100,00240.000,001.622.100,00
Πρόβλεψη αναθεώρησης816.399,20332.621,701.149.020,90
Χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ)25.000,005.202,0130.202,01
ΦΠΑ 24%6.000.000,001.248.482,907.248.482,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ31.000.000,006.450.495,0037.450.495,00

6. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτών (30.202.012,10€) – εκ των οποίων ποσό πέντε εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτών (5.202.012,10€) ως δικαίωμα προαίρεσης –πλέον Φ.Π.Α ποσού επτά εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών(7.248.482,90€)ήτοι συνολικής δαπάνης τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ(37.450.495,00€).

7. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου:Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα οχτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δικαίωμα προαίρεσης (άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ε και ιθ, και άρθρο 132 παρ. 1 εδ. Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες του έργου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρέωσης (Ε.Σ.Υ.).

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, και που είναι εγκατεστημένα σε
α)κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος της ως  άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ.κοινοπραξία). 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Για κάθε οικονομικό φορέα κατά την υποβολή της προσφοράς που συμμετέχει για την κατηγορία των «ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

1) Ίδια Κεφάλαια ελάχιστου ύψους €2.250.000. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές.
2) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους €450.000.
3) Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους €135.000.
4) Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους €135.000.
5) Να ικανοποιούνται οι παρακάτω δείκτες (δείκτες βιωσιμότητας):
i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) / Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) > 0,4.
Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της επιχείρησης ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και «των ποσών που προορίζονται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου». Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή , αφαιρουμένων των βεβαιωμένων από ορκωτό ελεγκτή τιμολογημένων απαιτήσεων.
ii. Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Κ.Ε.) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Β.Υ.) > 0,6, όπου:
«Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού και «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.

Για κάθε οικονομικό φορέα κατά την υποβολή της προσφοράς που συμμετέχει για την κατηγορία των «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:
1) Ίδια Κεφάλαια ελάχιστου ύψους €2.250.000. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές.
2) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους €450.000.
3) Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους €135.000.
4) Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους €135.000.
5) Να ικανοποιούνται οι παρακάτω δείκτες (δείκτες βιωσιμότητας):
i. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) / Σύνολο Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) > 0,4.
Ως Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι.Κ.) λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού της επιχείρησης ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και «των ποσών που προορίζονται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου». Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή , αφαιρουμένων των βεβαιωμένων από ορκωτό ελεγκτή τιμολογημένων απαιτήσεων.
ii. Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Κ.Ε.) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Β.Υ.) > 0,6, όπου:
«Κυκλοφορούν Ενεργητικό» (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού και «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» (Β.Υ.), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.

Οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι και στις δύο κατηγορίες έργου, θα πρέπει να πληρούν τα μέγιστα των παραπάνω ποσών, ανά κριτήριο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ.71/2019 δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμεναστοάρθρο20 παρ.4τουν.3669/2008,όπωςισχύει.

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κάθε οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς που συμμετέχει για την κατηγορία «ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον στελέχωση:
• τρεις (3) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή
ή
• δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και τέσσερεις (4) τεχνικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή
ή
• τρεις (3) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και ένα (1) τεχνικό με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή ή
• δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και τρεις (3) τεχνικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή

Κάθε οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς που συμμετέχει για την κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον στελέχωση:
• τρεις (3) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή
ή
• δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και τέσσερεις (4) τεχνικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή
ή
• τρεις (3) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και ένα (1) τεχνικό με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή
ή
• δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και τρεις (3) τεχνικούς με τουλάχιστον εννέα (9) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή και δύο (2) τεχνικούς με τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκευή

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Πιστοποιητικό ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο για διαχείριση ποιότητας (συναφές του τομέα κατασκευής),
  • Πιστοποιητικό ISO 14001/2015 ή ισοδύναμο για περιβαλλοντική διαχείριση, και
  • Πιστοποιητικό ISO 45001/2018 ή ισοδύναμο για διαχείριση υγείας και ασφάλειας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

9. Διαδικασία σύναψης σύμβασης: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016

10. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (επί μέρους ποσοστά έκπτωσης)

11. Γνώση τοπικών συνθηκών – Επιτόπια επίσκεψη: Με την υποβολή της προσφοράς τους (επί ποινή αποκλεισμού), οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι πραγματοποίησαν επίσκεψη στον τόπο εκτέλεσης του έργου  και αποδέχονται ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

12. Προθεσμία υποβολής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η/03/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα όπως η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης.

13. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format(PDF). Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 205480.

14. Αποσφράγιση προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 07η/03/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού(σύμφωνα με την παρ.8α. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016), λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της κληρώσεως της Αναθέτουσας Αρχής 3 τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. και εγκεκριμένη με Αναρτητέα Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και τον ορισμό παράστασης χωρίς δικαίωμα ψήφου του/ων εκπροσώπου/ων των εργοληπτών από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις).

15. Χρόνος ισχύος προσφορών: : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκαπέντε(15) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Η Ελληνική γλώσσα.

17. Χορήγηση προκαταβολής : Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσου με το 15% [δεκαπέντε τοις εκατό],της συμβατικής αξίας της σύμβασης έργου (χωρίς αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

18. Χρηματοδότηση: Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων 2023 όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό Κ.Α.Ε 7333.127 Φ63 Δ43 – (ΑΔΑ: ΡΣΚΤΩ6Μ-ΗΙΗ-ΕΑΔ : 1562.Φ63 Δ43) ΑΑΥ 01562.αρ.πρωτ. 355018/19/12/2023 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163916) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας [RRF], το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU Αποφάσεις ΑΔΑ ΨΠ36Η-ΗΤΛ και ΑΔΑ: 63ΜΦΗ-1ΨΝ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

19. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

20. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€)– [2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης]

21.Δημοσιεύσεις:
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 19/01/2024

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1.α) Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου Α και η Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ.
1.β) Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 205480, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
2. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.cityofathens.gr), αναρτάται σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.
3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Γ.  Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης για τις συμβάσεις άνω των ορίων, δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4412/2016.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τον  προϋπολογισμό της Ένωσης.

Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αθηναίων με το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικές Πληροφορίες

  • Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, ποσοστού »0,1% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό(10%)του προβλεπόμενου στη σύμβαση.
  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας: Για την καλή λειτουργία όλων των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (2) ετών από την ημερομηνία βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών που θα καλύπτει όλες τις πιθανές βλάβες των η/μ και των παρελκομένων αυτών χωρίς κανένα περιορισμό ή εξαίρεση, για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€).

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την με αρ. 894/21.12.2023 (ΑΔΑ:6ΖΖΚΩ6Μ-ΦΥΜ)
Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων

[Βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily)]: 19.01.2024
Η Προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47370-2024:TEXT:EL:HTML
ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023