05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 15:56

29/09/2022 – 31/10/2022: Υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση 2 θέσεων Δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων εκ των οποίων η μία θέση Δικηγόρου ΑμεΑ

Ανακοίνωνεται η υπ’αριθ.πρωτ. 248353/19-09-2022 προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω2Κ5Ω6Μ-0ΛΤ) που αφορά την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων, εκ των οποίων η μία (1) θέση Δικηγόρου ΑμεΑ και η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων (με γνωστοποίηση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων).