27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 17:15

27/12/22 – 20/02/23 (Παράταση): Διαγωνισμός για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού πληροφορικής (Επιτραπέζιων Η/Υ, οθονών, πολυμηχανημάτων, φορητών Η/Υ τσέπης (tablet)»

EΝΗΜΕΡΩΣΗ Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού πληροφορικής(Επιτραπέζιων Η/Υ, οθονών, πολυμηχανημάτων, φορητών Η/Υ τσέπης (tablet )»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού πληροφορικής (Επιτραπέζιων Η/Υ, οθονών, πολυμηχανημάτων, φορητών Η/Υ τσέπης (tablet)» , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ » από τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0¨, της δράσης « Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ » με κωδικό ΟΠΣ Τ.Α. 5190859 , της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης πολιτών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 117.428,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ 24%: 94.700,00€. )

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, την παρούσα συγγραφή Υποχρεώσεων και τους όρους της Διακήρυξης.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται για ένα (1) ή περισσότερα ή για το σύνολο των Άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με την αναγραφόμενη εκτιμώμενη αξία του κάθε Άρθρου. Η προσφορά η οποία θα περιέχει περισσότερα από ένα Άρθρα, θα πρέπει να περιλαμβάνει διακριτές προσφορές για κάθε Άρθρο, οι οποίες αξιολογούνται χωριστά

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 180257

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27-12-2022 και ώρα 10:00 πμ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20-02-2023 και ώρα 12:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Η χρονική διάρκεια παράδοσης της προμήθειας του εξοπλισμού ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επί της καθαρής αξίας, του/των προσφερόμενου/ων άρθρου/ων της σύμβασης σύμφωνα με το ως άνω ποσοστό.

Συγκεκριμένα το ποσό της εγγυητικής επιστολής ανέρχεται στο ποσό ανά Άρθρο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΡΘΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ 2%)

1

Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και Επίπεδες οθόνες

70.400,00€

1.408,00 €

2

Πολυμηχανήματα

18.000,00  €

360 €

3

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης (tablet) τύπου α΄

4.500,00 €

90 €

4

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης (tablet) τύπου β΄

1.800,00 €

36 €

ΣΥΝΟΛΟ 94.700,00 €

1.894,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 358048/20-12-2022 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του άρθρου της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail:  [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20/12/2022.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr, ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ και ΧΤΥΠΟΣ και θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου.