03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 07:24

27/12/2018 – 25/01/2019: Υποέργο 3: Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος του Σεράφειου

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘’ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ’’», με κωδικό ΟΠΣ 5004003, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 992.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 800.000,00 €), με ταξινόμηση κατά CPV: 42991200-1, 43324100-1, 33196200-2, 32320000-2, 35121700-5, 44421000-7, 39130000-2 και 30237300-2.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε οκτώ (8) Τμήματα και θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής είτε για το σύνολο των ποσοτήτων εκάστου Τμήματος είτε για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 67333 για το ΤΜΗΜΑ 1, 67334 για το ΤΜΗΜΑ 2, 67335 για το ΤΜΗΜΑ 3, 67336 για το ΤΜΗΜΑ 4, 67337 για το ΤΜΗΜΑ 5, 67338 για το ΤΜΗΜΑ 6, 67339 για το ΤΜΗΜΑ 7 και 67340 για το ΤΜΗΜΑ 8

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/12/2018 και ώρα 08:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/01/2019 και ώρα 13:00μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και τοποθέτησης/εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Τον πρώτο μήνα υλοποίησης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού, που θα καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης, η οποία θα εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Επιτροπής. Δεν απαιτείται μελέτη για το ΤΜΗΜΑ 7 Εξοπλισμός γραφείου.

Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο Κολυμβητήριο – Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία αφορά σε κάθε Τμήμα ή στο σύνολο των Τμημάτων του υπό προμήθεια εξοπλισμού, χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 337378/24.12.2018 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 7341.006 Φ.64 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ – ΕΣΠΑ – 72 Σεράφειο Κολυμβητήριο – Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο (ΠΕΠ – ΕΣΠΑ MIS 5004003)” σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας του/των τμήματος/τμημάτων, χωρίς Φ.Π.Α.

Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος για την εγγυημένη – διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών – καλή λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού, θα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, ύψους ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της συμβατικής αξίας του/των παραδιδόμενου/ων τμήματος/τμημάτων, χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καλλιόπη Πάλλη, e-mail: [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21/12/2018

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.