28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 09:38

Περίληψη δικογράφου του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη» που θα συζητηθεί στις 27-09-2022

Ανάρτηση της από 10-06-2022 περίληψης, της από 08-04-2022 αίτησης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαρασλή αρ.21, με πληρεξούσια δικηγόρο την κυρία Παρασκευή Τσιούγκου-Τσακουμάκα, με την οποία αιτείται να γίνει δεκτή η αίτησή του και να επιτραπεί: α) η τροποποίηση του άρθρου 2 περίπτωση α, προϋπόθεση β και επανάληψή της στο άρθρο 9 παράγραφος 1, μόνο ως προς τον επιτευχθησόμενο από τον υποψήφιο προπτυχιακής υποτροφίας Χάλκης γενικό βαθμό πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση που πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10), και β) η συμπλήρωση του άρθρου 4 με την παροχή δυνατότητας στο ΔΣ να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και δια περιφοράς.

Η εν λόγω αίτηση με ΓΑΚ 3961/18-05-2022 και ΕΑΚ 565/18-05-2022, θα συζητηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, ενώπιον του 2ου Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με αρ. Πινακίου 18.