19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 08:48

26-06-2020: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 1.095 σημαιών (Ελληνικών Ευρωπαϊκής Ένωσης κ Δήμου Αθηναίων) σε διάφορα μεγέθη

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια 1.095 σημαιών (Ελληνικές, Ευρωπαϊκής Ένωσης κ Δήμος Αθηναίων) για τις ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 134004/17-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΠΤΩ6Μ-Λ2Α) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.728,38 συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα των εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι αποθήκες του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων, κ Παπαδάκης, Τηλ: 210 -5277639, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: p.papadakis@athens.gr

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Προκόπιος Παπαδημητρίου, τηλ.213-2082910, email: [email protected]