21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 14:50

25/06/2024 – 08/07/2024: Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο δήμο Αθηναίων»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο δήμο Αθηναίων» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης του Δήμου Αθηναίωνμε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράμε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασηςανέρχεται στο ποσό των 148.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%: 120.000,00€), με ταξινόμηση κατά CPV:

79411000-8 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως παρουσιάζονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 353623.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25/06/2024 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/07/2024 και ώρα 12:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β).

Η συνολική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων του Δήμου Αθηναίων (ΕΣΕΚΚ) ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

• Το παραδοτέο Π1 θα υποβληθεί σε 10 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

• Το παραδοτέο Π.2 θα υποβληθεί σε 2 μήνες από την παράδοση του Π1.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ ποσού ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρών (2.400,00€).

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα (4) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 160966/21.06.2024 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης e-mail: [email protected] τηλ: 213 2082955, Καλλιόπη Πάλλη email: [email protected], και επί των τεχνικών προδιαγραφών από τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης, Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως, του Δήμου Αθηναίων email: [email protected], πληροφορίες: Σαμαρά Αρετή, τηλ. 2105277176, email: [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).