ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΚΑΙ 32α, ΤΟΥ Ν.4412/2016 για το έργο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ», προϋπολογισμού 220.000,00 €, χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, Κ.Α. 7331.366 – Φ30- Δ34, CPV: 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες