24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 10:30

24/12/2020 – 28/01/2021: Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων ετοιμόρροπων κτιρίων και κτισμάτων Δ.Α.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. * Α.Φ.Μ.: 090025537 Δ.Ο.Υ.:Α’ Αθηνών * ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης Διευθύνουσα Υπηρεσία – Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής * NUTS: EL303 – LAU1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr  * τηλ. επικοινωνίας: 210-3721530 – 210-3721546 Διευθύνουσα Υπηρεσία * telefax: 210-5277722  Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail: [email protected]

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.cityofathens.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται  σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την 21.01.2021, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την 18.01.2021.
 2. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 3. Κωδικός CPV: [45111100-9] – Εργασίες κατεδάφισης* [45111220-6] – Εργασίες απομάκρυνσης μπάζων
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303
 5. Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης: Το έργο θα εκτελεστεί στις θέσεις των κατεδαφιστέων – ρυμοτομούμενων κτιρίων καθώς και στις θέσεις αποκατάστασης επικινδυνότητας κτιρίων όπως αυτές ορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Τόπος του έργου είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων. Στην περίπτωση κατεδαφιστέων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, δίνεται η δυνατότητα κατεδάφισης και εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων. Η εν λόγω δημόσια σύμβαση καλείται να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμορρόπων κτιρίων και κτισμάτων, των οποίων ο αριθμός, το είδος της κατασκευής καθώς και η ποσότητα των εργασιών δεν μπορεί να είναι εκ τω προτέρων γνωστά.

Η παρούσα σύμβαση  δεν υποδιαιρείται σε τμήματα  και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους λόγους: Η φύση του έργου (το οποίο έχει κύριο αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων) παρουσιάζει ομοιομορφία ως προς τα είδη των προς κατεδάφιση δομών και ως εκ τούτου το τεχνικό του αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  900.000,00 € (εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 450.000,00 €, εκτιμώμενη αξία δικαιωμάτων προαίρεσης: 450.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και αναλύεται  σε :

ΣΥΝΟΛΟ – ΕΡΓΟ

Δαπάνη Εργασιών

266.918,65 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%)

48.045,36 €

Απρόβλεπτα (15%)

47.244,60 €

Αναθεώρηση

695,00 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(24%)

87.096,87 €

Τελικό Σύνολο

450.000,48 €

 1. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό   των επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων  έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών   (725.806,45€), πλέον Φ.Π.Α. (24%) εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών  ευρώ και πενήντα πέντε  λεπτών (174.193,55  €), ήτοι συνολικής δαπάνης εννιακοσίων χιλιάδων  ευρώ (900.000,00  €) – [εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 450.000,00 €, εκτιμώμενη αξία δικαιωμάτων προαίρεσης: 450.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%].
 2. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 24 (είκοσι τέσσερις) ημερολογιακούς μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δεν υπάρχουν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του  έργου.
 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης., Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Για την παρούσα σύμβαση, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους και ειδικότερα οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3γ) του άρθρου 76 του ν.4412/2016, και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Οι οικονομικοί φορείς σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 50.000 ευρώ, πάγια στοιχεία τουλάχιστον 50.000 ευρώ, ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 150.000 ευρώ -(2017-2018-2019),

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν τεχνικό προσωπικό με αντίστοιχη τεχνική εμπειρία σε έργα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ήτοι  να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα της Β βαθμίδας  και δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα της Α βαθμίδας  ή τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα της Β βαθμίδας  ή  τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα της Γ βαθμίδας, σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2019,

 1. Διαδικασία σύναψης σύμβασης: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο  μία προσφορά.  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
 2. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 3. Προθεσμία Παραλαβής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  28η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 μεσημέρι. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης
 4. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

«Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, ετοιμορρόπων κτιρίων και κτισμάτων Δήμου Αθηναίων»

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΡΓΟΥ

94743

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Αποσφράγιση Προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα η 11:00 π.μ. Η αποσφράγιση  του έργου θα γίνει από την ορισμένη αρμόδια τριμελή επιτροπή διαγωνισμού, (σύμφωνα με την παρ.8α. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της κληρώσεως μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. 3 τεχνικών υπαλλήλων και την παράσταση του  εκπροσώπου ΠΕΔΜΕΔΕ) και εγκεκριμένη  με Αναρτητέα Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων [1647/14.12.2020 Πράξη  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων(ΑΔΑ: 9ΟΑΩΩ6Μ-2ΨΔ).
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική γλώσσα.
 3. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
 4. Χορήγηση προκαταβολής : Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 5. Χρηματοδότηση: Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου, όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση υπό τον Κ.Α. 7422.010 –  Φ30- Δ34(Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής) με τίτλο «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, ετοιμορρόπων κτιρίων και κτισμάτων Δήμου Αθηναίων» και χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους Δήμου Αθηναίων σύνολο 900.000,00 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)
 6. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης και την παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116),το άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017,το. άρθρο 361 του ν. 4412/2016, το  άρθρο 367 του ν. 4412/2016 το π.δ. 39/2017 και το άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.Η προδικαστική προσφυγή, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
 7. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofathens.gr . Περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
 8. Έγκριση  αποτελέσματος  Διαγωνισμού : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Αθηναίων.

Σχετικές Πληροφορίες

 • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
 • 7.259,00 € (επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 • Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης ανά τμήμα  απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης ανά τμήμα , χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 • Δικαίωμα προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής για 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα  με το άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ε και ιθ και  το άρθρο 132 παρ. 1 εδ. Α του ν.4412/2016.

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την με αρ. 1646/14.12.2020 Πράξη  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων(ΑΔΑ: Ψ9ΕΑΩ6Μ-ΥΨ8).