24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 10:14

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων της με Α.Π. 153536/24-05-2023 Ανακοίνωσης

Ανακοινώνονται οι Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων της με Α.Π. 153536/24-05-2023 Ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, επτά (7)  ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» με (MIS) 504564 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ «Αττική».

Ενστάσεις μπορούν να γίνουν από Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 08:00 έως και Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  Διεκπεραίωσης και Αρχείου,  2ος όροφος, Λιοσίων 22, απευθύνοντας τη στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π.   153536/24-05-2023 Ανακοίνωσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105210634, 2105210701