Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Μη χορήγηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, σε νέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στους νέους πεζοδρόμους που κατασκευάζονται καθώς και στις πλατείες και στους υφιστάμενους πεζοδρόμους που ανακατασκευάζονται στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων –Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, Δ/νση: Λιοσίων 22. τηλ.: 210 5277201-205)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 27.3.2023 και ώρα 09:00.