11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 13:08

23-12-2019: Απόσυρση και Διαχείριση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 23-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-10:30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Π.Δ.270/81, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί φανερή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ανώτερο κατά ένα (1) ευρώ επί της τιμής εκκίνησης, που ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€) ανά όχημα χωρίς Φ.Π.Α..

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο με το 10% της υπολογισμένης εκποιούμενης ποσότητας, ήτοι : 1400 οχήματα (700 χ 2 έτη) χ 140€ = 196.000 χ 10% = 19.600 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας. Εγγυητική με το ίδιο ποσό θα πρέπει να κατατεθεί και από τον εγγυητή. (άρθρο 6 των όρων της Διακήρυξης).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους. (άρθρο 5 των όρων της Διακήρυξης).

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής α) πιστοποιημένες επιχειρήσεις του Νομού Αττικής, μέλη της Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) και β) Μονάδες εγκατεστημένες εκτός περιφέρειας Αττικής, για τις οποίες όμως ο ανακυκλωτής θα διαθέτει αδειοδοτημένο και συμβεβλημένο με την Ε.Δ.Ο.Ε. σημείο συλλογής εντός της περιφέρειας Αττικής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμβαση με την ΕΔΟΕ να περιλαμβάνει περιοχή δραστηριοποίησης εντός της Περιφέρειας Αττικής. Τέλος θα πρέπει να αποδέχονται τους όρους και τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 των όρων της διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αθηναίων, Ιερά οδός 151, τηλ.: 210 3402476, 210 3402445 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδοτούντα.