Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Χωροθέτηση του «Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου Δ.Α.» σε αδόμητο δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 52, περιοχής Ελαιώνα Δ.Α.,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Καθαριόητας- Ανακύκλωσης-Τμήμα Μελετών Σχεδιασμού Προγραμματισμού,Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νση: Ιερά Οδό 151 , τηλ.: 210 3402426)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 27.3.2023 και ώρα 09:00.