21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 10:44

22/11/2023 – 28/11/2023: Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ανακοινώνεται η με Α.Π. 325129/20-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨΥΩ6Μ-2Χ0) Ανακοίνωση, τα παραρτήματα και η αίτηση, που αφορούν την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 1 ατόμου  για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου “RESILIENCE IN EUROPE THROUGH ACTIVATING CITY HUBS REACHING OUT TO USERS WITH CLIMATE ADAPTATION TOOLS (REACHOUT) (Ανθεκτικότητα στην Ευρώπη μέσω ενεργοποίησης Κόμβων πόλεων που φτάνουν στους τελικούς χρήστες με εργαλεία κλιματικής προσαρμογής Triple – A) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020 European Green Deal (H2020-LC-GD-2020/LC-GD-9-2-2020)”.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 έως και Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  και  να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος,  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π. 325129/20-11-2023 Ανακοίνωσης , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη  διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος,  Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π. 325129/20-11-2023 Ανακοίνωσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3249273, 210 3249272

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης με αρ. 101000717