22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 08:25

22/10/2020 – 11/11/2020: Ανάδειξη αναδόχου για την εκποίηση γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 11.11.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Π.Δ.270/81, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί πρόχειρη, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την εκποίηση γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών. Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για κάθε κιλό γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικού υλικού ορίζεται το ποσό των είκοσι λεπτών (0,20) € ανά κιλό, χωρίς ΦΠΑ, αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο με αύξηση 5% από την αρχική συμβατική τιμή. Κατά την πλειοδοσία η προφορική πλειοδοτική προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να είναι ανώτερη επί της τιμής εκκίνησης κατά ένα εκατοστό (0,01) του ευρώ. Η προσφορά δεσμεύει τους συμμετέχοντες για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο με το 10% της υπολογισμένης εκποιούμενης ποσότητας ήτοι: 240.000 kg Χ 0,20 € = 48.000,00 X 10% = 4.800,00 και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας.  Εγγυητική με το ίδιο ποσό θα πρέπει να κατατεθεί και από τον εγγυητή.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρια (3) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους. (άρθρο 5 των όρων της Διακήρυξης).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οργανισμοί ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, με προαπαιτούμενα την εγγραφή και καταχώριση τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν.4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’2992) όπως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος (άρθρο 85 §1 περ. β΄ του Ν.4685/2020).

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αθηναίων, Ιερά οδός 151, email: [email protected], τηλ.: 210-3402476, 210-3402485 , κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.