21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 10:47

22-06-2022: Διενέργεια κλήρωσης τεχνικών υπαλλήλων και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών επιτροπής για το έργο: «Λήψη μέτρων προστασίας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους του δήμου Αθηναίων»

Η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή:
1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018,

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»

​ Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 Ευρώ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η ΔΗ.Σ.)

Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους και υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό: Κ.Α. 7425.017, Φ30- Δ43 στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων 2022 με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Μ02Ω6Μ-9ΘΚ) ΑΑΥ Α00919/2022

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο, καθώς η εκτέλεση των εργασιών που είναι ομοειδείς και συμπεριλαμβάνονται στην σχετική μελέτη έχουν συγκεκριμένη αλληλουχία, ενώ κάποιες θα εκτελούνται ταυτόχρονα σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ως προς την άρση επικινδυνότητας , την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητική των πεζοδρομίων των οδών και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων. Ο συνολικός προγραμματισμός και η συνολική ευθύνη ως προς τη διοίκηση του έργου αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ορθή ολοκλήρωσή του.​

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

​ Το συγκεκριμένο έργο αφορά ενέργειες για την άμεση άρση της επικινδυνότητας, σε σημεία που έχουν υποστεί ζημιές, στις οδούς και στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων, καθώς και λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας σε σημεία των οδών ή των κοινοχρήστων χώρων, κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Δόμησης λόγω επικίνδυνων οικοδομών.

​ Σκοπός του παρόντος έργου είναι η άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση στα σημεία των οδών, των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, τα οποία έχουν καταστεί επικίνδυνα λόγω βλαβών. Οι παρεμβάσεις θα γίνονται σε όποιο σημείο του Δήμου Αθηναίων έχει υποστεί βλάβη, είτε από φυσική φθορά, είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ), με αποτέλεσμα η επιφάνεια κυκλοφορίας του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, πεζοδρόμου να είναι επικίνδυνη για τη διέλευση των πεζών, των ΑμεΑ, ή των πάσης φύσεως οχημάτων. Επίσης, στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι ο άμεσος αποκλεισμός των τμημάτων του οδικού δικτύου, των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Δόμησης λόγω επικίνδυνων κτισμάτων, ώστε να προστατευτούν όλοι οι χρήστες, μέχρι της παρεμβάσεως των υπόχρεων ιδιοκτητών.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα.
​ Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.
​ Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 11:00 π.μ.

​ Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή του ως άνω [1]:
​ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ και ΠΕ ή ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- Έργο της Επιτροπής Διεξαγωγής-Διενέργειας Κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 135539/24-05-21 και το με 138540/26-5-2021 είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22-06-2022 και ώρα 12:00 μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).