Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 478/16.04.2020 (ΑΔΑ:ΩΚ51Ω6Μ-ΔΘΠ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και με την παρ. 3 εδ. α΄και β΄ του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55) για την “Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών – Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του“, σε συνδυασμό και με την από 1η Απριλίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- ” Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID – 19“, για την “Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, οθονών και φορητών υπολογιστών), για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλεργασία), για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, ως μέσο για την αντιμετώπιση της διάδοσης και εξάπλωσης του  COVID – 19“.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #120.900,00€# πλέον ΦΠΑ 24% (#149.916,00€# συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει προσφορά, λόγω του κατεπείγοντος, έως την 27η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(ΠΡΟΣ: Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου, email: t.geniko.protokolo@athens.gr, με κοινοποίηση στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

 email:[email protected], [email protected],)

 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Κριτήριο Ανάθεσης).

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των ειδών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

 Η παράδοση των ειδών του εξοπλισμού θα γίνει επί τόπου, στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης, επί της οδού Λιοσίων 22, 1ος όροφος, κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός).

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης

  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

    Πληροφορίες: Ο. Ευαγγελινού, τηλ. 210 5277478

    email: [email protected],

  • Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών

         Πληροφορίες: Κων/νος Καλουτάς, τηλ. 210 5278030

         email: [email protected]  και  [email protected]

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], τηλ.: 213 2082956, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Καλλιόπη Πάλλη, [email protected], Τηλ: 213 2082955.