20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 09:00

21/02/2024 – 05/03/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο δήμο Αθηναίων

Καλούνται οι υποψήφιες/υποψήφιοι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, να υποβάλουν την αίτηση τους από τη Τετάρτη 21/2/2024 έως και την Τρίτη 05/03/2024 ώρα 14:00 μμ., είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση στις 12/03/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ., η οποία θα διενεργηθεί, αντίστοιχα, στο Δήμο Αθηναίων (οδός Λιοσίων αρ. 22) στο γραφείο του Τμήματος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρωπίνου Δυναμικού στο 5ο όροφο, με την παρουσία των ενδιαφερομένων, και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι θέσεις των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων ορίζονται σε έντεκα (11). Ημερομηνία έναρξης της άσκησης διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών είναι η 1η Απριλίου 2024.