Καλούνται οι υποψήφιες/υποψήφιοι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, να υποβάλουν την αίτηση τους από τη Πέμπτη 20/07/2023 έως και την Τετάρτη 02/08/2023 ώρα 14:00 μμ. , είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, 2ος όροφος. είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση στις 05/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., η οποία θα διενεργηθεί, αντίστοιχα, στο Δήμο Αθηναίων (οδός Λιοσίων αριθ. 22) στο γραφείο του Τμήματος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρωπίνου Δυναμικού στο 5ο όροφο, με την παρουσία των ενδιαφερομένων, και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι θέσεις των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων ορίζονται σε δέκα (10). Ημερομηνία έναρξης της άσκησης διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών είναι η 1η Οκτωβρίου 2023.