16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 12:00

17/11/2020 – 14/12/2020 ( παράταση εως 15/02/2021 ): Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής, τεχνολογίας LED, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων, διάρκειας (8) μηνών

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την «προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής, τεχνολογίας LED», για τις ανάγκες  της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων διάρκειας οκτώ  (8) μηνών  από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 613.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 495.000,00€), με ταξινόμηση κατά CPV:  31527200-8 «Φωτιστικά εξωτερικών χώρων» και 51110000-6 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού».

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 99296

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  16/11/2020 και ώρα 12:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  14/12/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, σύμφωνα με άρθρο 2.3.4.2  της διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο δύο (2) τοις εκατό (%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,  χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Ο ανάδοχος για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας, θα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας της ποσότητας των αγαθών κάθε τμηματικής παράδοσης, χωρίς το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Ευαγγελία Καραγιάννη e-mail:[email protected],  τηλ: 210 52.45.828 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τον κ.  Γεώργιο Βλαστό,  [email protected] και [email protected],  τηλ: 210 – 92.24.873, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ υποβολής προσφορών

 σε ηλεκτρονική ΑΝΟΙΚΤΗ διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αρ.  1591/07-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΛΒΩ6Μ-Θ0Ω) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’αρ. 274668/09-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΚΥΩ6Μ-7Μ9) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά επτά (7) ημερολογιακές ημέρες ο αρχικός (14-12-2020) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων της υπ’αρ. 247698/06-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007649330 2020-11-15) Διακήρυξης, για την «προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής, τεχνολογίας LED» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 495.000,00€ άνευ ΦΠΑ (613.800,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), ως εξής:

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/12/2020, 13:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

 21/12/2020, 13:00

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:   99296

____________

  ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ υποβολής προσφορών

 σε ηλεκτρονικη ΑΝΟΙΚΤΗ διαδικασια συναψησ δημοσιασ συμβασησ

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αρ.  1626/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΟ5Ω6Μ-ΝΣ8) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’αρ. 284954/21-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ4ΓΩ6Μ-ΙΩ0) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά πενήντα έξι (56) ημερολογιακές ημέρες ο αρχικός (21-12-2020) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων της υπ’αρ. 247698/06-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007649330 2020-11-15) Διακήρυξης, για την «προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών κορυφής, τεχνολογίας LED» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 495.000,00€ άνευ ΦΠΑ (613.800,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), ως εξής:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 21/12/2020, 13:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

 15/02/2021, 13:00

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:   99296