17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 15:04

17/02/2022 – 02/03/2022: Διακήρυξη για την εκποίηση συσσωρευτών μολύβδου – οξέος (μπαταρίες)

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 2/3/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί φανερή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου για την εκποίηση συσσωρευτών μολύβδου – οξέος (μπαταρίες) με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, το ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550€) ανά τόνο ανακυκλούμενων συσσωρευτών μολύβδου–οξέος (μπαταριών).


Η εγγύηση για την συμμετοχή ορίζεται σε 10% επί της συνολικής υπολογιζόμενης αξίας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ποσού 550 ευρώ ίσου με το 1/10 επί του προσδοκώμενου ετησίου ποσού τιμήματος, για υπολογιζόμενη εκποιούμενη ποσότητα 10,00tn (3,33 tn Χ 3 έτη) και διάρκεια σαρανταδύο (42) μηνών.


Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους. (άρθρο 5 των όρων της Διακήρυξης).


Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οργανισμοί ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, με προαπαιτούμενα την εγγραφή και καταχώριση τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν.4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’2992) όπως ισχύει καθώς και να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο 3 των όρων της διακήρυξης.


Τέλος θα πρέπει να αποδέχονται τους όρους και τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 των όρων της διακήρυξης.


Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αθηναίων, Ιερά οδός 151, email: [email protected], τηλ.: 210-3402476, 210-3402486 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.