10 ΜΑΪ́ΟΥ 2022 03:17

13/05/2022 – 09/06/2022: Προκήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακών κομποστοποιητών»

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακών κομποστοποιητών».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.600.470,00€ άνευ ΦΠΑ (1.984.582,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%). Με ταξινόμηση κατά CPV: 44613600-6 (Τροχοφόροι κάδοι) & 34928480-6 (Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων)

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει α/α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 157673

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13/05/2022 και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9/06/2022 και ώρα 13:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο δύο (2) τοις εκατό (%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού:

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ

ΟΜΑΔΑ 1η

36.250,00 €

725,00 €

ΟΜΑΔΑ 2η

369.750,00 €

7.395,00 €

ΟΜΑΔΑ 3η

1.176.470,00 €

23.529,40 €

ΟΜΑΔΑ 4η

18.000,00 €

360,00 €

,σύμφωνα με άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κος Καρακατσάνης Αθανάσιος,τηλ: 213 2082959, email: a.karakatsanis@athens.gr και t.dimosion.symvaseon@athens.gr, επί των τεχνικών προδιαγραφών κος Τσιμπλιάρης Τηλ: 210 3421776, e-mail: k.tsimpliaris@athens.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 4-05-2022.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και «ΧΤΥΠΟΣ» και θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου Αθηναίων.