11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 12:48

11/04/2022 – 15/04/2022: Προκήρυξη για την ανάθεση της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης Θέατρου Λυκαβηττού ως προς το στατικό μέρος της»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης προκηρύσσει διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ του άρθρου 32 παράγραφος 2β, γγ) “προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας” και του άρθρου 32α του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ»,

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της μελέτης ανέρχεται σε 30.000,00 € και αναλύεται σε:

Δαπάνη Μελέτης

21.037,87 €

Απρόβλεπτα (15%)

 3.155,68 €

Σύνολο προ ΦΠΑ (24%)

24.193,55 €

ΦΠΑ (24%)

 5.806,45 €

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

30.000,00 €

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων