10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 06:48

10/10/2022 – 31/10/2022: Υποβολή φακέλου προσφοράς μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Πολυδύναμου Κέντρου / Δημοτικού Ιατρείου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ,προκειμένου να μισθώσει ακίνητο για την στέγαση του Πολυδύναμου Κέντρου / Δημοτικού Ιατρείου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, με φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών – Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας – Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων (μέσω πρωτοκόλλου του Δ.Α. ή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης) που εδρεύει στην οδό Μάγερ 27 TK 10438, μέχρι και την 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 (Στάδιο Α3 της Διακήρυξης)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τους όρους που περιγράφονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 της Διακήρυξης καθώς και στην Τεχνική Περιγραφή και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Διενέργεια Μειοδοτικής Φανερής, Προφορικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Πολυδύναμου Κέντρου / Δημοτικού Ιατρείου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων

Γεωγραφική Θέση: Προτεινόμενη περιοχή που θα στεγαστεί το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής της 3ηςΔημοτικής Κοινότητας και κοντά σε στάσεις ή σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς.(σύμφωνα με το Α.Π. 235281/05-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής,Τμήμα Μελετών – Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού )..
Εμβαδόν:  Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του κτιριολογικού προγράμματος του Προσαρτήματος 2 της παρούσης και να είναι έχει ελάχιστο μεικτό εμβαδό 430 τ.μ.-530 τ.μ. για να στεγάσει τις ανάγκες του Πολυδύναμου Κέντρου/Δημοτικού Ιατρείου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας.
Π.Ε.Α.:  Ε΄ κατηγορίας τουλάχιστον

Η μίσθωση θα διαρκέσει εννέα έτη, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης -Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε τροποποίηση των όρων της μίσθωσης όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μισθώσεως θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. (Προσάρτημα 1.1 της Διακήρυξης)Το μίσθωμα συμφωνείται να παραμείνει σταθερό για μία πενταετία, εκτός εάν νέος Νόμος ορίσει άλλως.

Μετά την πενταετία υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή που θα ισούται με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. (Προσάρτημα 1.3 της Διακήρυξης)

Ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγασμένη Υπηρεσία ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει και τις εκ συνήθους χρήσεως ζημιές και βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης και ανελκυστήρων, που οφείλονται στη συνήθη ή συμφωνημένη χρήση του μισθίου ή στην κακή κατασκευή του κτηρίου ή στις εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο ακίνητο. [Σημειώνεται ότι η έννοια της συνήθους χρήσεως επί μισθώσεων Δημοσίου είναι ευρύτερη αυτής των κοινών μισθώσεων]. (Προσάρτημα 1.5 της Διακήρυξης)

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτων και κάτοχοι βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καταθέτοντας αίτηση συμμετοχής με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο Στάδιο Α4 της διακήρυξης.

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων, Μάγερ 27 TK 10438, 1ος όροφος, τηλ.:2105277240, 2105277233, Δ/νση ηλεκτρ. Ταχ.: [email protected].