09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 16:04

17/08/2023: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο ΜΗΜΕΔ για το έργο «Υποστηρικτικές εργασίες για σωστικές ανασκαφές στην περιοχή της Πλατείας Θεάτρου» συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και Χρηματοδότηση από Ίδιους Πόρους όπως έχει προβλεφθεί τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων 2023 στον κωδικό: Κ.Α. 7332.060 Φ30- Δ43»

Η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
  2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12- 2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018,

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην ιστοσελίδα mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Υποστηρικτικές εργασίες για σωστικές ανασκαφές στην περιοχή της Πλατείας Θεάτρου», συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000,00 Ευρώ.

Η σύμβαση αφορά στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Υποστηρικτικές εργασίες για σωστικές ανασκαφές στην περιοχή της Πλατείας Θεάτρου» με την υλοποίηση απολογιστικών εργασιών στο πλαίσιο της κάλυψης των επειγουσών αναγκών λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια των εκσκαφών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ», δεδομένης της αδυναμίας εκ της φύσεως των εργασιών αυτών να προσδιορισθεί πλήρως εκ των προτέρων το αντικείμενό τους.

Η παρούσα σύμβαση [κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ] ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο (απολογιστικές εργασίες) με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 [ειδικότερα: ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους και γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας] και του άρθρου 32α N. 4412/2016 με τον οικονομικό φορέα : «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΟΚΡΑΤ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ».

Η δημόσια πολυετής δαπάνη του έργου εγγράφεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 όσο και στον Προϋπολογισμό 2023 του Δήμου Αθηναίων και ανέρχεται σε 1.200.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 7322.060 Φ30-Δ43 από Ίδιους Πόρους

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή του ως άνω [1]: ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ και ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έργο της Επιτροπής Διεξαγωγής-Διενέργειας Κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 135539/24-05-21 και το με 138540/26-5-2021 είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17-08-2023 και ώρα 12:00 μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ). Η παρούσα ανακοίνωση, κατ’ εφαρμογή του ως άνω [2], θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.cityofathens.gr

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει.