30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 06:14

06-08-2019: Ανάδειξη αναδόχου εκποίησης χαρτιού ανακύκλωσης

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 06-08-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Π.Δ.270/81 του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκποίησης χαρτιού ανακύκλωσης με τιμή εκκίνησης τα 50,00€.

H προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να είναι ανώτερη κατά ένα (1) ευρώ επί της τιμής εκκίνησης.

Η εγγύηση συμμετοχής για την εκποίηση χαρτιού ανακύκλωσης ορίζεται σε ποσό ίσο με το 2% της προβλεπόμενης συμβατικής εκποιούμενης αξίας (2 έτη x 500 τόνους x 50,00€/τόνο = 50,000€ x 2% = 1.000,00€) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Τράπεζα Της Ελλάδος.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους με τους ίδιους όρους αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν από κοινού και κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (άρθρο 5 της Διακήρυξης).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι επιθυμούν αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 των όρων της διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης, Τμήμα Eναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αθηναίων, Ιερά οδός 151, τηλ.: 210 3402476 & 210 3470763 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδοτούντα.