06 ΜΑΪ́ΟΥ 2022 05:16

06/05/2022 – 23/05/2022: Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου Δήμου Αθηναίων επί της Ι. Οδού, στεγάνωση στεγάστρου αμαξοστασίου και επεμβάσεις – επισκευές στις λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης»

​ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου Δήμου Αθηναίων επί της Ι. Οδού, στεγάνωση στεγάστρου αμαξοστασίου και επεμβάσεις – επισκευές στις λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας Διακήρυξης.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. * Α.Φ.Μ.: 090025537Δ.Ο.Υ.:Α’ Αθηνών * ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης Διευθύνουσα Υπηρεσία – Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής * NUTS: EL303– LAU1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr * τηλ. επικοινωνίας: 210-3245683, 210-3721546 -Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail: [email protected]
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.cityofathens.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την 17.05.2022, εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την 12.05.2022.
3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
4. Κωδικοί CPV: [45453000-7] – Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης, [45259000-7] – Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303
Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης: Αντικείμενο του έργου: “ Ανακαίνιση κτιρίου Δήμου Αθηναίων επί της Ι. Οδού, στεγάνωση στεγάστρου αμαξοστασίου και επεμβάσεις – επισκευές στις λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης” είναι το ακόλουθο: Οικοδομικά:

  • Καθαιρέσεις – Σκυροδέματα
  • Τοιχοδομές – Επιχρίσματα
  • Μεταλλικές – Ξύλινες κατασκευές
  • Μονώσεις
  • Επενδύσεις – επιστρώσεις
  • Λοιπά τελειώματα
  • Εργασίες αύλειου χώρου

Σε σχέση με τα υφιστάμενα Η/Μ συστήματα των κτιρίων θα γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:
Ανακαίνιση, επέκταση και επισκευή δικτύων ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης, δικτύων θέρμανσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.000.000,00 € και αναλύεται ανά σε:

Δαπάνη Εργασιών

564.934,33 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%)

101.688,18 €

Απρόβλεπτα (15%)

99.993,38 €

Απολογιστικές Εργασίες(συμπεριλαμβανομένων ΓΕ + ΟΕ)

38.940,00€

Αναθεώρηση

895,73 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(24%)

193.548,39 €

Τελικό Σύνολο

1.000.000,00 €

6. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 806.451,61€, πλέον Φ.Π.Α.193.548,39 €,ήτοι συνολικής δαπάνης 1.000.000,00€.
7. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δεν υπάρχουν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Για την παρούσα σύμβαση, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους και ειδικότερα οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3γ) του άρθρου 76 του ν.4412/2016, και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Οι οικονομικοί φορείς σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν, τουλάχιστον (Ελάχιστες Προϋποθέσεις): α) Διαθέτει ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον 50.000 ευρώ. β) Διαθέτει καταθέσεις σε τράπεζες ή/και πάγια στοιχεία, τουλάχιστον 50.000 ευρώ. γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 150.000 ευρώ -( 2019-2020-2021)
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς απαιτείται, κατ’ ελάχιστον, να πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις κατ’ αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει :
i) Οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν τεχνικό προσωπικό με αντίστοιχη τεχνική εμπειρία σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ήτοι κατά αντιστοιχία για τη βασική στελέχωση τουλάχιστον από (ελάχιστες προϋποθέσεις):
– έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας (τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας)  της αντίστοιχης κατηγορίας. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας(τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας), και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας(τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας)  της αντίστοιχης κατηγορίας.
– να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία (2017-2021) προ της υποβολής της αίτησης, έργα ή εργασίες που υπάγονται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ελάχιστου αθροιστικού οικονομικού αντικειμένου 62.000 €.
ii) Οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της προσφοράς τους πρέπει να διαθέτουν τεχνικό προσωπικό με αντίστοιχη τεχνική εμπειρία σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ήτοι κατά αντιστοιχία για τη βασική στελέχωση τουλάχιστον από (ελάχιστες προϋποθέσεις):
έναν(1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας(τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας) . Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄βαθμίδας(τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας).

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Α & Β κατ’ αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Διαδικασία σύναψης σύμβασης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της οικείας διακήρυξης. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

9. Προθεσμία υποβολής προσφορών – Αποσφράγιση προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα14:00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα10:00 π.μ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς», όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της οικείας Διακήρυξης.

«Ανακαίνιση κτιρίου Δήμου Αθηναίων επί της Ι. Οδού, στεγάνωση στεγάστρου αμαξοστασίου και επεμβάσεις – επισκευές στις λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης»

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

185407

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική γλώσσα.
13. Χορήγηση προκαταβολής: Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
14. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους – ΣΑΤΑ, προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου, όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση υπό τους Κ.Α. 7331.364 Φ30/Δ34.
15. Προδικαστικές Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά τουi.
16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα Προκήρυξη και η οικεία Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 185407, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.cityofathens.gr), αναρτάται σχετική ενημέρωση. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
17. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αθηναίων με το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
Σχετικές Πληροφορίες
Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 16.129,00 (δεκαέξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
• Εγγύηση καλής λειτουργίας: Δεν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας.
Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την με αρ. 490 / 18-4-2022 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων