03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 13:02

05/01/2023 – 06/02/2023: Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση πράσινων απόβλητων

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για το: «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5053881 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των : 1.037.000,00€ άνευ ΦΠΑ (1.285.880,00€συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV:16500000-0 (Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν συστήματα αυτοφόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς), 34144710-8 (Τροχοφόροι φορτωτές), 16600000-1 (Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα), 39563000-6 (Υφασμάτινα παρεμβύσματα, νήματα, υφάσματα και είδη για τεχνική χρήση), 34144710-8 (Τροχοφόροι φορτωτές), 44613700-7 (Απορριμματοφόροι κάδοι).

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τους όρους της διακήρυξης.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο, είτε για περισσότερα άρθρα, είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου άρθρου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει α/α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 5/01/2023 και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6/02/2023 και ώρα 13:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης συνυπολογιζόμενου του απαιτούμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας  ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η τελική χρονική διάρκεια θα εξαρτηθεί από τον προσφερόμενο από τους οικονομικούς φορείς χρόνο παράδοσης και αντίστοιχα το χρόνο της εγγύησης λειτουργίας.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο δύο (2) τοις εκατό (%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,  χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α/Α

ΑΡΘΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ/ΑΡΘΡΟ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ ()

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ 2%)(€)

1

Αυτοκινούμενος ελαστικοφόρος υδραυλικός περιστροφικός εκσκαφέας/ φορτωτής,(MaterialHandler), ισχύος περίπου 80 KW, με υδραυλική ανυψούμενη καμπίνα χειριστή, κάδο εκσκαφής, γεωργική αρπάγη και λεπίδα γεωπροώθησης. CPV: 34144710-8

255.000,00

5.100,00

2

Θρυμματιστής βραδείας περιστροφής (Shredder), ισχύος άνω των 230 ΚW, για κλαδιά πυκνότητας έως και 1200 kg/m3. CPV: 16600000-1

400.000,00

8.000,00

3

Γεωύφασμα τύπου (fleece) CPV: 39563000-6

6.000,00

120,00

4

Ελαστικοφόρος αρθρωτός φορτωτής ισχύος περίπου 120 KW, με κάδο φόρτωσης (κουβά) και γεωργική αρπάγη (τύπου <<πιρούνας>>).

CPV: 34144710-8

150.000,00

3.000,00

5

Κινητό κόσκινο διαχωρισμού τουλάχιστον 2 κλασμάτων θρύμματος  ισχύος ≥35 KW και απόδοσης ≥70 m3/h.

CPV: 16600000-1

150.000,00

3.000,00

6

Ανοικτό απορριμματοκιβώτιο (containers) με σύστημα hooklift άνω των 33m3 έως 35m3.  CPV: 44613700-7

36.000,00

720,00

7

Ελκούμενη κλαδοθρυμματιστική μηχανή(κλαδοθρυμματιστής) ταχείας περιστροφής τύπου (wood chipper). CPV: 16500000-0

40.000,00

800,00

 

ΣΥΝΟΛΟ (συμμετοχή στα άρθρα 1,2,3,4,5,6,7)

1.037.000,00

20.740,00

σύμφωνα με άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κος Καρακατσάνης  Αθανάσιος,τηλ: 213 2082959, e-mail: [email protected] και [email protected],  επί των τεχνικών προδιαγραφών κος Νίκος Κάγκας Τηλ: 210 3423422, e-mail: n.[email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr, ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.