04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 10:55

04/10/2022 – 31/10/2022: Υποβολή προσφορών για τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Πληροφορικής (Επιτραπέζιων Η/Υ, Οθονών, Φορητών Η/Υ)»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Πληροφορικής (Επιτραπέζιων Η/Υ, Οθονών, Φορητών Η/Υ)» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης του Δήμου Αθηναίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 149.947,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.925,00€), με ταξινόμηση κατά CPV:

30213300-8 – Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

30231310-3 – Επίπεδες Οθόνες

30213100-6 – Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές

Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) ή περισσότερα ή για το σύνολο των άρθρων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 172290.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/10/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/10/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β).

Η χρονική διάρκεια παράδοσης της προμήθειας του εξοπλισμού ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης δεν θα ξεπερνά τους τριάντα οκτώ (38) μήνες και θα περιλαμβάνει: Τη χρονική διάρκεια παράδοσης της προμήθειας του εξοπλισμού που ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και τη χρονική διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας που ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες μετά από την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επί της καθαρής αξίας των άρθρων που επιθυμούν να λάβουν μέρος.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 256392/26.09.2022 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης e-mail: [email protected] τηλ: 213 2082956, 210 213 2082955 και επί των τεχνικών προδιαγραφών από τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης,, Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, του Δήμου Αθηναίων email: [email protected], πληροφορίες: Καλουτάς Κωνσταντίνος, τηλ. 2105278030, email: [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26/09/2022.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ενώ περίληψη της Διακήρυξης έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί στις δύο τοπικές εφημερίδες «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και «ΧΤΥΠΟΣ».