21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 08:00

04/08/2020 Προμήθεια ανταλλακτικών ψηκτρών για αυτοκινούμενα σάρωθρα

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Ανταλλακτικών ψηκτρών για αυτοκινούμενα σάρωθρα», για τις ανάγκες  της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, διάρκειας ενός έτους από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 54.498,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 43.950,00€), με ταξινόμηση κατά CPV: 39224200-0 Βούρτσες.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται ανά άρθρο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2017 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αριθμ. 851/2020 (ΑΔΑ: Ψ376Ω6Μ-ΣΡ9) αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Διενέργειας του  Διαγωνισμού, 04-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. – 10:30π.μ., ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, σύμφωνα με άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων. Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός έτους από την ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πριν, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Καραγιάννη Ευαγγελία e-mail: [email protected]  τηλ: 210 5245828 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τον κ. Αλέξανδρο Βαρθαλίτη, e-mail: [email protected],  τηλ: 210 –34.22.416 και 210-34.02.471, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.